Old name, new purpose: why we’ve gone back to RNID

 1. Home
 2. Volunteer Coordinator / Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr

Volunteer Coordinator / Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr

 • Salary: £12,600 per annum (FTE £21,000 per annum)
 • Hours: 21 hours per week
 • Contract type: Fixed Term (ending 31st March 2023
 • Location: Remote, Wales based
 • Application deadline: Sunday 17th July 2022
 • Interview Dates: 25th July 2022
 • Lleoliad: Gweithio o bell, Cymru  
 • Cyflog: £12,600, £21,000 yn ôl yr un raddfa
 • Oriau: 21
 • Math o gontract: Sefydlog, dyddiad gorffen yw’r 31ain o Fawrth, 2023, gyda phosibilrwydd cryf o estyniad am 2 flynedd tan yr 31ain o Fawrth, 2025.
 • Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 17eg o Orffennaf, 2022
 • Dyddiadau cyfweld: 25ain o Orffennaf, 2022

Who we are 

We are RNID.  Together we’ll make life more inclusive for deaf people and those with hearing loss or tinnitus. 

Our charity has been through a complete transformation, while building on the best of our past.  We’ve returned to our former, much-loved name, become wholly remote working, and established a new strategy, focused on reaching the 12 million people in the UK who are deaf or have hearing loss and the 7 million who have tinnitus.

We are creating a radically different culture which is externally focused, curious, evidence-based, deliberate, agile, and future orientated.  Our values are at the heart of what we do.

We strive to be and continue to connected to our communities, insightful and confident in what we do and who we are, curious in everything we do and passionate about our purpose.

This role is important to us and this is where you come in…

You will be responsible for

To present and co-ordinate the delivery of the volunteer “Time for Me” and “Out and About” befriender service which will provide companionship and encouragement to people living with hearing loss and experiencing isolation and loneliness.

To recruit, support and manage volunteers in line with organisational policy to deliver the befriending service.

What you will be doing 

You will: 

1. Work across the locality (South Wales) to engage potential volunteers and external partners by attending outreach events and networking events.

2. Recruit, manage and support volunteers in line with legislation and organisational protocols.

3. Co-ordinate training and induction for all volunteers engaged in the service including training on Safeguarding, GDPR and Boundaries.

4. Maintain regular contact with the volunteers through supportive 121’s ensuring they are motivated, engaged, and updated on a regular basis.

5. To monitor own workload ensuring that all work is completed to a high standard and in the deadlines given by the Project Manager.

6. To match the volunteers with the person in need of support on the Befriending Service and to monitor this match

You 

 • You have experience of managing or coordinating volunteers.
 • You will have an awareness of issues affecting people with hearing loss and isolation.
 • You will have excellent interpersonal and communication skills and be able to engage and motivate others.
 • You will have access to a vehicle as this role requires travel across South Wales.
 • You will be highly organised with an ability to work autonomously.
 • You will have experience of giving training or presenting to others.

Qualifications 

What we can offer you 

 • 28 days annual leave plus all bank holidays 
 • Plus 2 wellbeing days for extra flexibility 
 • Sickness benefit entitlement from day 1 
 • Fully remote working with no core hours 
 • £20 remote working allowance every month 
 • Three in person whole staff conferences a year 
 • Pension scheme with 4% employer contribution 
 • Employee assistance programme that provides counselling sessions 
 • Additional benefits for maternity, paternity and adoption  

Our commitment to diversity 

We are committed to supporting our staff including making reasonable adjustments.  If you require support to apply for or fulfil the requirements of this role, please inform us so we can discuss the options with you. 

This post is also subject to an Enhanced Disclosure and Barring Service clearance.

Pwy ydym  

Y ni yw’r RNID – Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw.  Gyda’n gilydd, byddwn yn gwneud bywyd yn fwy cynhwysol i bobl fyddar ac i’r rheiny â cholled clyw neu dinitws.   

Mae ein helusen wedi’i gweddnewid yn gyfan gwbl, drwy adeiladu ar y gorau o’n gorffennol.  Rydym wedi dychwelyd at ein henw uchel ei barch blaenorol, rydym wedi troi’n gyfan gwbl i weithio o bell, ac rydym wedi sefydlu strategaeth newydd sy’n canolbwyntio ar gyrraedd y 12 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig sy’n fyddar, sydd â cholled clyw neu sydd â thinitws. 

Rydym yn creu diwylliant sylfaenol wahanol sy’n canolbwyntio’n allanol, sy’n chwilfrydig, sydd wedi’i seilio ar dystiolaeth, sy’n fwriadol, yn hyblyg, ac sydd â’i fryd ar y dyfodol.  Mae ein gwerthoedd wrth graidd yr hyn rydym yn ei wneud.   

Ymdrechwn yn daer i fod, ac i barhau i fod, yn gysylltiedig â’n cymunedau, yn graff a hyderus yn yr hyn a wnawn a phwy ydym, yn chwilfrydig ym mhopeth a wnawn, ac yn angerddol dros ein diben.

Mae’r rôl hon yn bwysig inni, a dyma ymhle y dowch chi iddi …

Fe fyddwch yn gyfrifol am

Cyflwyno a chydgysylltu’r gorchwyl o gyflenwi’r “Amser i Mi” i wirfoddolwyr a’r gwasanaeth cyfeillio “Hwnt ac Yma / Out and About” fydd yn darparu cwmnïaeth ac anogaeth i bobl sy’n byw â cholled clyw ac sy’n profi arwahanrwydd ac unigrwydd.

I recriwtio, cynorthwyo a rheoli gwirfoddolwyr yn unol â’r polisi sefydliadol i gyflenwi’r gwasanaeth cyfeillio.   

Yr hyn y byddwch yn ei wneud 

Fe fyddwch yn: 

1. Gweithio ledled yr ardal (De Cymru) i ymgysylltu â gwirfoddolwyr a phartneriaid allanol dichonol drwy fynychu digwyddiadau allgymorth a digwyddiadau rhwydweithio.   

2. Recriwtio, rheoli a chynorthwyo gwirfoddolwyr yn unol â deddfwriaeth a phrotocolau sefydliadol.  

3. Cydgysylltu hyfforddiant a sefydlu i bob gwirfoddolwr sy’n cymryd rhan yn y gwasanaeth, yn cynnwys hyfforddiant ar Ddiogelu, Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, a Therfynau.

4. Cynnal cysylltiad rheolaidd â’r gwirfoddolwyr drwy gyfarfodydd un i un cefnogol i sicrhau eu bod wedi’u cymell yn dda, eu bod yn cymryd rhan, a’u diweddaru’n rheolaidd.

5. Monitro’ch llwyth gwaith eich hun gan sicrhau y cwblheir yr holl waith hyd at safon uchel ac erbyn y terfynau amser a roddir gan Reolwr y Prosiect.

6. Paru’r gwirfoddolwyr â’r unigolyn sydd angen cymorth ar y Gwasanaeth Cyfeillio, a monitro’r pariad hwn. 

Y chi 

 • Mae gennych brofiad o reoli neu o gydgysylltu gwirfoddolwyr. 
 • Bydd gennych ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar bobl sydd â cholled clyw ac arwahanrwydd. 
 • Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog ac fe fyddwch yn gallu ymgysylltu ag eraill a’u cymell nhw.
 • Fe fyddwch yn gallu defnyddio cerbyd, gan fod y rôl hon yn golygu teithio ledled De Cymru.  
 • Fe fyddwch yn hynod o drefnus ac yn meddu ar allu i weithio ar eich pen a’ch pastwn eich hun.
 • Bydd gennych brofiad o roi hyfforddiant neu o gyflwyno i eraill. 

Cymwysterau 

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi 

 • 28 niwrnod o wyliau blynyddol yn ychwanegol at bob gŵyl y banc.
 • Ynghyd â 2 ddiwrnod llesiant ar gyfer hyblygrwydd ychwanegol.  
 • Hawl i gael budd-dal salwch o’r diwrnod cyntaf.   
 • Gweithio o bell yn llawn, heb oriau craidd o gwbl.  
 • Lwfans gweithio o bell o £20 bob mis.  
 • Tair cynhadledd staff cyflawn yn y cnawd y flwyddyn.   
 • Cynllun pensiwn â chyfraniad o 4% gan y cyflogwr. 
 • Rhaglen cymorth gweithwyr sy’n darparu sesiynau cwnsela.  
 • Buddion ychwanegol ar gyfer mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu.  

Ein hymrwymiad i amrywiaeth 

Rydym wedi’n hymrwymo i gynorthwyo’n staff, yn cynnwys gwneud addasiadau rhesymol.  Os oes arnoch angen cymorth i ymgeisio am y rôl hon neu i gyflawni gofynion y rôl, hysbyswch ni fel ein bod yn gallu trafod yr opsiynau â chi.  Mae’r rôl hon hefyd yn amodol ar ddatgeliad manylach gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.