Old name, new purpose: why we’ve gone back to RNID

Gwasanaeth Cyflogaeth SwyddSynnwyr

Mae SwyddSynnwyr yn wasanaeth cyflogaeth a sefydlwyd i gynorthwyo pobl sy’n hŷn na 25 oed, sy’n Fyddar, sydd â cholled clyw a/neu golled golwg, i ganfod gwaith cyflogedig neu i fynd yn nes at ganfod gwaith drwy sicrhau profiad gwaith, cymhwyster neu dystysgrif sy’n berthnasol i waith.

Y diweddaraf am goronafeirws: Mae ein gwasanaeth cyflogaeth SwyddSynnwyr yn dal yn agored ar gyfer atgyfeiriadau, ac rydym wrthi ar hyn o bryd yn ystyried ffyrdd o gyfarfod â chyfranogwyr mewn ffyrdd heblaw wyneb yn wyneb.

Dim ond yng Nghymru y mae’r gwasanaeth hwn ar gael.

Sut y gallwn ni helpu

Rydym yn cynorthwyo pobl sy’n Fyddar neu sydd â cholled clyw, a phobl sydd â cholled golwg, yn cynnwys pobl ddall a byddar, sydd wedi bod yn ddi-waith ers dros 12 mis neu sy’n wynebu rhwystrau cymhleth oherwydd nam ar eu synhwyrau. Rydym yn eu cynorthwyo i gael at waith cyflogedig o’u dewis nhw neu i’w helpu i ennill cymwysterau neu ardystiadau sy’n berthnasol i waith fydd yn eu helpu i gael gwaith yn y dyfodol.

Rydym hefyd yn gweithio â chyflogwyr i sicrhau eu bod yn derbyn gwybodaeth a chymorth defnyddiol i allu recriwtio a chynorthwyo pobl â cholled clyw neu olwg yn llwyddiannus i’w sefydliadau mewn ffordd hygyrch a chynaliadwy.

Dechreuodd SwyddSynnwyr gynorthwyo cyfranogwyr o fis Mawrth 2019, ac mae eisoes wedi gweld ystod eang o bobl â cholled clyw a golwg yn elwa o’r cymorth a ddarperir gan ein cynghorwyr cyflogaeth medrus ac ymroddedig.

Mae ein holl gynghorwyr wedi’u hyfforddi mewn ymwybyddiaeth o nam ar y synhwyrau, ac fe all llawer ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Gallwn hefyd helpu os yw’ch nam ar y synhwyrau yn rhan o anabledd ehangach.

Meini prawf ar gyfer SwyddSynnwyr

Rhoddwyd ein cyllid inni yn benodol i gynorthwyo pobl sy’n diwallu’r holl feini prawf a ganlyn. I gymryd rhan mewn SwyddSynnwyr, mae arnoch angen:

  • Bod yn 25 mlwydd oed a hŷn
  • Bod yn preswylio un o’r saith sir hyn: Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Powys, Wrecsam, neu Sir y Fflint
  • Bod yn Fyddar, neu fod â cholled clyw a/neu golled golwg
  • Wedi bod yn ddi-waith ers dros 12 mis neu fod wedi wynebu rhwystrau cymhleth i sicrhau cyflogaeth oherwydd eich nam ar y synhwyrau.

Yn ychwanegol, fe ddisgwylir i gyfranogwyr a dderbynnir fod wedi’u hymrwymo i weithio â’u cynghorydd a neilltuwyd iddynt i gyflawni canlyniad y cytunwyd arno fydd yn eich helpu i gael gwaith cyflogedig neu i fynd yn nes at y farchnad waith.

I gofrestru am gymorth gan y gwasanaeth, cwblhewch ein ffurflen ymholi, os gwelwch yn dda.

Cymorth ar y ffôn neu drwy e-bost

Ffôn
029 2033 3034

Partneriaid a chyllidwyr

Mae SwyddSynnwyr yn bartneriaeth rhwng:

Mae’r gwasanaeth wedi’i gefnogi gyda bron i £3 miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.